Artikel 1

Behoudens uitdrukkelijke afwijking zijn al onze verkopen onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant erkent kennis te hebben genomen bij de besteling.De facturen zijn altijd contant betaalbaar, behoudens andere bepalingen. Is de factuur niet betaald bij de vervaldag, wordt er mest volste recht en zonder vooraf- gaande aanmaning een interest van 0,80% per maand vanaf de eerste maand die volgt op de vervaldag aangerekend. De factuur zal nog met vol recht en zonder voorafgaande aanmaning met een forfaitaire toeslag van 15% en een minimum van 62,00 € aangerekend worden

Artikel 2

De leveringen behelzen alleen de prestaties, de producten en de hoeveelheden gespecificeerd in de door ons aangenomen bestelling. Iedere annulering van de bestellingen is vereist met ons akkoord, en is verplichtend; zij moet schriftelijk bevestigd worden. Bij een annulering van een bestelling nemen wij het recht een schadeloosstelling van 20% aan te rekenen. Wij behouden ons het recht een totale vergoeding op te eisen in ons nadeel gemaakt.

Artikel 3

De koopwaren reizen op risico van de koper, zelfs indien onze prijzen vrachtvrij opgesteld zijn. De koopwaren worden steeds geleverd voor het gebouw. Alleen onze chauffeur zal oordelen of er een betere plaats is, in verhouding tot de toegankelijkheid. Voor het vervoer zie specifieke Nota « Vervoer »

Artikel 4

De termijnen van de leveringen zijn nooit dwingend, alleen inlichtend, wij zijn niet verantwoordelijk gesteld voor de late uitvoering. De klant mag in geen enkel geval de opzegging van zijn contract te eisen, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, noch de schadeloosstellingen ervan vergen, voor de gebeurlijke vertragingen van de leveringen.

Artikel 5

De koper is gebonden zijn koopwaren zowel kwantitatief ais kwaliteit te keuren zowel in onze verkoopplaats ais bij ontvangst. Bijgevolg mag geen enkel bezwaar in acht genomen worden in geval van afwezigheid van de klant, voor de aanneming van de goederen zijn alleen de gegevens van onze bestelbon geldig en in acht te nemen. Behalve beschikbaarheid uit stock en zelfde Lot 70% van de aankoopwaarde.

Artikel 6

De afmetingen en de kleuren van onze producten zijn ontegensprekelijk gebonden aan veranderingen, de voorziene tolerantie is hier dus van kracht. De tegels en andere 2e en 3e keuzeproducten alsook de loten zijn niet gewaarborgd, zowel voor ais na het plaatsen ervan.

 

Artikel 7

Het plaatsen van de tegels brengt met zich mee dat het product aangenomen is. De klachten aangaande de onregelmatigheden of werkelijke fouten ais zijnde naar schatting van de klant, zijn maar ontvankelijk en geformuleerd voor het plaatsen.

Artikel 8

Elke klacht moet meegedeeld worden aan de verkoper per aangetekend schrijven binnen acht dagen van de levering van de goederen. De overeengekomen partijen bepalen uitdrukkelijk de termijn van de mededeling van eventuele verscholen fouten, moeten meegedeeld worden aan de verkoper uiterlijk drie maanden na de levering.

Artikel 9

Indien merkbare of onmerkbare fouten van de leveringen te bespeuren zijn, is onze verantwoordelijkheid geheel beperkt tot vervanging van elk defect. Elke schadeloosstelling is totaal uitgesloten

Artikel 10

Door economische omstandigheden kunnen de vaste prijzen van de grondstoffen, de handenarbeid, de koerswisseling of andere wijzigingen niet waarborgen, de koopwaren zullen dus uitsluitend aan de prijzen en huidige voorwaarden aangerekend worden op het ogenblik van de leveringen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Elke klacht aangaande de prijzen moet minstens acht dagen na de ontvangst van de factuur gemeld worden.

Artikel 11

Het recht van de goederen blijft ons eigendom zolang de algemene betaling van de factuur, plus al de intresten niet betaald is.

Artikel12

Inzake geschillen is alleen de rechtbank te Brussel bevoegd.